Leverings- en verkoop voorwaarden particulieren

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BIJ VERKOOP AAN CONSUMENTEN

1. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Vasco Group NV
Kruishoefstraat 50
3650 Dilsen
België

T: +32 (0)89 79 04 11

F: +32 (0)89 79 05 00

E-mailadres: info@vasco.eu

Ondernemingsnummer: BE 0428.107.718
Rekeningnummer: BE56 4592 5067 0188

2. TOEPASSING

 • VASCO GROUP biedt de Consument (nl. iedere natuurlijke persoon die een product en/of dienst aankoopt bij VASCO GROUP, een order plaatst bij VASCO GROUP, en/of een prijsaanvraag stuurt aan VASCO GROUP en handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) de mogelijkheid om via haar Webwinkel shop.vasco.eu (hierna de ‘Webwinkel’) elektronisch een verkoopovereenkomst af te sluiten met VASCO GROUP.
 • Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop die de Consument doet op de Webwinkel van VASCO GROUP en in het algemeen op alle zowel huidige als toekomstige contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen VASCO GROUP en de Andere voorwaarden en/of normen zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door VASCO GROUP. Deze algemene verkoopvoorwaarden doen geen afbreuk aan de algemene verkoopvoorwaarden en contractuele bepalingen van toepassing op eventueel geleverde of geïnstalleerde radiatoren, ventilatie-units, vloerverwarmingssystemen en alle andere producten van Vasco die niet via de Webwinkel worden aangeboden.
 • Alvorens de overeenkomst tot stand komt, wordt aan de Consument de mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
 • De inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt via elektronische weg overgemaakt aan de Consument. VASCO GROUP ziet erop toe dat de terbeschikkingstelling van deze algemene verkoopvoorwaarden op een eenvoudige manier gebeurt en dat de Consument in de mogelijkheid wordt geboden om deze te kunnen bewaren op een duurzame gegevensdrager of dat er een exemplaar kan worden toegezonden zonder bijkomende kosten.
 • De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen VASCO GROUP en de Consument, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze algemene verkoopvoorwaarden.

3. HET AANBOD

 • De aanbiedingen die via de Webwinkel worden bekendgemaakt, kunnen te allen tijde worden gewijzigd door VASCO GROUP.
 • Het aanbod op de Webwinkel van VASCO GROUP bestaat uitsluitend uit accessoires voor Vasco-designradiatoren, Vasco-ventilatie,wisselstukken voor Vasco-ventilatie en dergelijke producten van derde-producenten.
 • VASCO GROUP verstrekt de Consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:
 • De voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten;
 • De identiteit van de onderneming, (onder meer ondernemingsnummer, handelsnaam, adres waar de onderneming is gevestigd, het telefoonnummer, fax en e-mailadres);
 • De totale prijs van de goederen of diensten (met inbegrip van alle belastingen, of als door de aard van het goed deze kosten redelijkerwijs niet kunnen worden berekend, desgevallend de wijze waarop de prijs moet worden berekend en desgevallend alle extra leveringskosten);
 • De wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen en het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling;
 • De voorwaarden, de termijn en de modaliteiten van het herroepingsrecht en het feit dat de consument de kosten moet dragen met betrekking tot de terugzending in het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht;
 • De informatie over de garantie en de diensten na verkoop.
  • VASCO GROUP besteedt veel aandacht aan de juistheid van de gegevens op haar Webwinkel. Ook de elektronische aanbiedingen worden met de nodige zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Desalniettemin kan VASCO GROUP niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen of onjuistheden en is het verschaffen van juiste informatie slechts een middelenverbintenis. Indien er zich een materiële vergissing heeft voorgedaan, is VASCO GROUP hierdoor niet gebonden.
  • VASCO GROUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beperkte voorraad van haar producten of een tijdelijk onmogelijke levering.

4. PRIJZEN EN BETALING

 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen die op de Webwinkel vermeld zijn inclusief BTW en verzendingskosten. De prijzen worden steeds vermeld in euro.
 • Tenzij anders vermeld, zijn facturen contant betaalbaar.

5. HET AANKOOPPROCES

 • De Consument gaat in op het aanbod van de Webwinkel van VASCO GROUP door middel van het volgende bestelproces:
  • De Consument selecteert de producten en voegt ze toe aan zijn winkelmandje.
  • De Consument klikt op het winkelmandje en kiest een leveringsmethode die zijn voorkeur heeft.
  • De Consument kiest vervolgens de gewenste betaalmethode.
  • De Consument betaalt zijn bestelling.
  • Indien de betaling geslaagd is, brengt VASCO GROUP de Consument hiervan op de hoogte door de verzending van een orderbevestiging. De verkoopovereenkomst komt tot stand bij ontvangst van deze bevestiging.
 • De Consument kan een contract afsluiten met VASCO GROUP in het Nederlands en Frans.
 • De Consument kan betalen met de volgende betaalmiddelen: kredietkaarten, Maestro en Bancontact.

6. LEVERINGSTERMIJN, VOORWAARDEN EN KOSTEN

 • De levertermijnen vermeld in de Webwinkel, zijn indicatieve levertermijnen. Bij gebrek aan vermelding van leveringstermijnen in de Webwinkel, bedraagt de indicatieve leveringstermijn 15à30 dagen na ontvangst van de orderbevestiging.
 • De producten die op de Webwinkel zijn besteld, worden enkel geleverd in België, Nederland en Luxemburg.
 • De aangegeven levertermijnen zijn niet bindend voor VASCO GROUP, en worden alleen verstrekt bij wijze van schatting.
 • Vertraging in de levering kan niet leiden tot annulering van de verkoop of tot betaling van een schadevergoeding aan de Consument. Dienovereenkomstig is de Consument door een vertraging in de levering niet ontheven van enige verplichting om goederen te accepteren of te betalen.

7. HERROEPINGSRECHT

 • De Consument heeft het recht op een herroepingstermijn van 14 dagen om af te zien van de verkoop en dit zonder opgave van redenen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, het goed fysiek in bezit krijgt.

Tijdens deze 14 dagen herroepingstermijn draagt de Consument zorg voor de verpakking en de inhoud. Het product mag slechts worden uitgepakt of gebruikt in die mate dat de Consument zich een beeld kan vormen of hij het product wenst te behouden of niet. De Consument zal desgevallend instaan voor de waardevermindering ten gevolge van gebruik dat verder zou zijn gegaan. Luchtfilters mogen voor de uitoefening van het herroepingsrecht evenwel niet gebruikt worden.

 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stuurt de Consument aan VASCO GROUP (Kruishoefstraat 50, 3650 Dilsen, fax +32 (0)89 79 05 00 en e-mailadres: info@vasco.eu) een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per post, per e-mail of via de website om VASCO GROUP op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan van deze mogelijkheid gebruikmaken d.m.v. het modelformulier op de website (www.shop.vasco.eu) voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht. De Consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook schriftelijk invullen en opsturen per post of mail naar Vasco Group. Deze verklaring dient minstens volgende elementen te bevatten:
 • Mededeling dat de Consument de verkoop wenst te herroepen
 • Contactgegevens VASCO GROUP
 • Contactgegevens Consument
 • Origineel order- of factuurnummer
 • Besteldatum en ontvangstdatum
 • Artikelomschrijving met type, maten, kleur en aansluiting
 • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • Onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop de Consument zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, zendt de Consument de goederen terug of overhandigt die aan VASCO GROUP of aan een persoon die door VASCO GROUP is gemachtigd om de goederen in ontvangst te nemen. De termijn is in acht genomen wanneer de Consument de goederen heeft teruggestuurd alvorens de termijn van 14 dagen is verstreken.
 • Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door VASCO GROUP aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat VASCO GROUP op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. VASCO GROUP behoudt zich het recht voor om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip dat eerst valt.
 • De Consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen in geval van:
  • De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is onderbroken;
  • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • De levering van goederen met een beperkte houdbaarheid.
 • De Consument zal worden terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal aan de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 • De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Consument.

8. GARANTIE, KLACHTEN EN RETOUR

 • VASCO GROUP-producten stemmen essentieel overeen met de technische specificaties en karakteristieken zoals beschreven in de Webwinkel en technische documentatie. VASCO GROUP garandeert een conforme levering met uitdrukkelijk voorbehoud voor geringe kleur- en kwaliteitsafwijkingen. Kleurovereenstemming kan enkel gegarandeerd worden bij een gelijktijdige bestelling. De maten en afmetingen op de Webwinkel zijn “circa”-maten. Kleine maatafwijkingen alsook veranderingen in vorm en uitzicht van een model zijn mogelijk en behouden wij ons uitdrukkelijk voor. Voor producten van derde-producenten garandeert VASCO GROUP enkel overeenstemming met de door de derde-producent opgestelde specificaties en karakteristieken, doch kan VASCO GROUP niet instaan voor de correctheid en volledigheid daarvan.
 • De Consument heeft recht op een wettelijke garantieperiode van 2 jaar vanaf de datum van levering indien de producten niet in overeenstemming zijn met de gegeven specificaties in het aanbod, gebreken vertonen of niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden (Hierna genoemd: Gebrek aan overeenstemming). De garantie omvat enkel de levering van de nieuwe onderdelen. De Consument kan zich beroepen op het garantierecht door middel van de overlegging van het aankoopbewijs.

Deze garantietermijn geldt niet voor verbruiksgoederen (dit zijn goederen die regelmatig dienen te worden vervangen, m.a.w. goederen met een kortere levensduur, zoals bijvoorbeeld luchtfilters).

 • Om zich te kunnen beroepen op de garantie dient de Consument VASCO GROUP binnen twee maanden vanaf de dag waarop de Consument het Gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, op de hoogte te brengen van dit Gebrek aan overeenstemming.
 • Voor de uitoefening van zijn garantierecht voor goederen die besteld en geleverd werden via de Webwinkel dient de Consument contact op te nemen met VASCO GROUP en het product op zijn kosten terug te zenden naar VASCO GROUP.

Voor het melden van klachten en/of de aanvraag van een retour, bestaat er een standaardformulier (Zie contactformulier). VASCO GROUP neemt enkel deze klachten en aanvragen tot retour in behandeling, die via het standaardformulier worden gemeld. Op dit standaardformulier dienen de volgende gegevens verplicht ingevuld te worden:

 • Contactgegevens VASCO GROUP
 • Contactgegevens consument
 • Origineel order- of factuurnummer
 • Artikelomschrijving met type, maten, kleur en aansluiting
 • Duidelijke omschrijving van het probleem
 • Foto’s in JPG-bestand met opnamedatum, met name detailfoto van zichtbare schade en positiefoto van product in geval van

Na interne beoordeling van de klacht en/of retouraanvraag wordt de Consument geïnformeerd omtrent de al dan niet aanvaarding van de klacht en/of retouraanvraag.

Bij klachten m.b.t. gebreken aan overeenstemming die tijdig en correct aan VASCO GROUP worden gemeld, zal VASCO GROUP naar eigen keuze en inzicht in volgende volgorde: (1) de defecte goederen, componenten en/of dienstenprestaties (gedeeltelijk) vervangen; (2) de defecte goederen en/of componenten herstellen; of (3) een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang van het betreffende defect. De Consument erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge defecten en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door VASCO GROUP. Na ingave in het interne systeem, al naargelang het een klacht of aanvraag tot retour betreft:

 • wordt de Consument per e-mail geïnformeerd omtrent de vervanging, dan wel herstelling van de defecte goederen;
 • worden de retourvoorwaarden nogmaals gecommuniceerd aan de Consument.

Afhandeling klacht

 • Bevestiging van de herlevering
 • Bevestiging van de retouropdracht a.v. een vervanging/herstelling bij VASCO GROUP
 • Bevestiging van herstelling ter plaatse
  • Bij wijzigingen aangebracht aan het model, heeft VASCO GROUP het recht gelijkwaardige doch niet identieke onderdelen of toestellen te
  • De garantie heeft geen betrekking op:
 • Gebreken die naar oordeel van VASCO GROUP het gevolg zijn van onjuiste behandeling of implementatie, onachtzaamheid of ongeluk, waaronder het niet volgen van de gebruikershandleiding die bij de goederen wordt geleverd;
 • Gebreken die ontstaan zijn door behandeling of herstel door derden zonder toestemming van VASCO GROUP;
 • Gebreken die het gevolg zijn van niet-regelmatig en/of niet vakkundig onderhoud;
 • Gebreken die het gevolg zijn van gebruik in een niet geschikte omgeving ;
 • Gebreken ten gevolge van normale slijtage of gebruik.
  • Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van goederen en/of dienstenprestaties ontheffen de Consument in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen VASCO GROUP en de Consument, de orderbevestiging uitgaande van VASCO GROUP, deze algemene verkoopvoorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de Consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
 • De door VASCO GROUP geleverde goederen blijven haar exclusieve eigendom totdat betaling van de volledige prijs (inclusief kosten, intresten en alle andere toebehoren) door de Consument heeft In het geval van niet-betaling door de Consument op de vervaldatum of indien de Consument enige andere verplichting niet nakomt, of indien VASCO GROUP vermoedt dat de Consument zijn verplichtingen niet zal nakomen, heeft VASCO GROUP automatisch het recht de goederen op te eisen of in de plaats gestelde goederen of de prijs indien doorverkocht, van rechtswege en op kosten van de Consument. Bij terugontvangst van de goederen, en voor zover deze goederen nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Consument onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van VASCO GROUP om hogere schade te bewijzen.
 • De Consument dient steeds al het nodige te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde goederen veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze goederen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Consument verplicht om VASCO GROUP daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10.   INTELLECTUELE EIGENDOM

 • VASCO GROUP blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde goederen en/of diensten. De Consument garandeert VASCO GROUP dat de door de Consument verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

11.   VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 • VASCO GROUP ontvangt persoonsgegevens van de Consument en verbindt zich ertoe deze enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • De Consument erkent en aanvaardt dat VASCO GROUP deze persoonsgegevens in dit kader en met dit doel doorgeeft aan de met haar verbonden
 • De Consument erkent en aanvaardt dat VASCO GROUP deze persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid (https://vasco.eu/nl-be/privacy-policy) en   de  bepalingen en beginselen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de AVG). Dit houdt onder meer in dat VASCO GROUP deze persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelt en deze persoonsgegevens slechts in uitzonderlijke omstandigheden doorgeeft aan derden.
 • Volgens de AVG heeft de Consument steeds het recht op inzage, kopie, bezwaar tegen de verwerking, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking van de toestemming, uitwissing, verbetering en aanvulling van de persoonsgegevens. De Consument kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@vasco.eu.

12.   AANSPRAKELIJKHEID – FORCE MAJEURE

 • De aansprakelijkheid van VASCO GROUP b.t. de aangekochte goederen, is beperkt tot haar wettelijke verantwoordelijkheden als producent en/of doorverkoper naargelang de omstandigheden.
 • De aansprakelijkheid van VASCO GROUP is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag, of (2) het bedrag van de uitkering van de door VASCO GROUP aangegane
 • VASCO GROUP is niet aansprakelijk voor (i) door de Consument veroorzaakte schade, (ii) schade die het gevolg is van het in gebreke blijven van de Consument, (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte goederen, (iv) schade aan aangekochte goederen die de Consument heeft trachten te wijzigen of indien de Consument componenten heeft gebruikt die niet voldoen aan de parameters zoals voorzien door VASCO GROUP, (v) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Consument van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de gebruikershandleiding die bij de goederen wordt geleverd.
 • VASCO GROUP is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of productieverlies, milieuschade of eventuele andere gevolg- of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke door de Consument of derden geleden
 • VASCO GROUP is niet aansprakelijk voor vertragingen in de prestatie of het niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht of hardship. Onder overmacht en hardship wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): productieonderbrekingen, bevoorradingsproblemen, tekorten aan grondstoffen, arbeidskracht, energie en transport, of vertragingen in transport, valutaschommelingen, verhoging van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, mobilisatie, oorlog, ziekte, ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, welke VASCO GROUP zelf of haar leveranciers

13.   TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • Op alle relaties tussen VASCO GROUP en de Consument waarop deze algemene voorwaarden uitwerking hebben is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 • Geschillen ingesteld door de Consument tegen VASCO GROUP worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van de zetel van VASCO
 • De Consument klant heeft ook steeds de mogelijkheid om online een klacht in te dienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie via deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm