ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BIJ VERKOOP AAN ONDERNEMERS 

1. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Vasco Group NV
Kruishoefstraat 50
3650 Dilsen
België

T: +32 (0)89 79 04 11

F: +32 (0)89 79 05 00

E-mailadres: info@vasco.eu

Ondernemingsnummer: BE 0428.107.718
Rekeningnummer: BE56 4592 5067 0188

2. TOEPASSING

 • VASCO GROUP biedt Ondernemers (nl. iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon en iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die een product en/of dienst aankoopt bij VASCO GROUP, een order plaatst bij VASCO GROUP, en/of een prijsaanvraag stuurt aan VASCO GROUP en handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) de mogelijkheid om via haar webwinkel www.shop.vasco.eu (hierna de ‘Webwinkel’) elektronisch een verkoopovereenkomst af te sluiten met VASCO GROUP.
 • Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, zijn enkel volgende normen van toepassing op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen VASCO GROUP en de Ondernemer, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) deze algemene verkoopvoorwaarden; (2) het Belgische recht. Andere voorwaarden en/of normen, zoals onder meer de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Ondernemer zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door VASCO GROUP. Andere (afwijkende) voorwaarden zijn enkel van toepassing indien VASCO GROUP deze (afwijkende) voorwaarden uitdrukkelijk ter aanvaarding Iedere overeengekomen afwijking van deze of uitdrukkelijk door VASCO GROUP aanvaarde algemene verkoopvoorwaarden zal alleen van toepassing zijn op de specifieke verkoop waarvoor een dergelijke afwijking is overeengekomen. Deze algemene verkoopvoorwaarden doen geen afbreuk aan de algemene verkoopvoorwaarden en contractuele bepalingen van toepassing op eventueel geleverde of geïnstalleerde radiatoren, ventilatie-units, vloerverwarmingssystemen en alle andere producten van Vasco die niet via de Webwinkel worden aangeboden.
 • Alvorens er een overeenkomst tot stand komt, wordt aan de Ondernemer de mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
 • De inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden bij een verkoop via de Webwinkel worden via elektronische weg overgemaakt aan de Ondernemer. VASCO GROUP ziet erop toe dat de terbeschikkingstelling van deze algemene verkoopvoorwaarden op een eenvoudige manier gebeurt en dat de Ondernemer in de mogelijkheid wordt gesteld om deze te kunnen bewaren op een duurzame gegevensdrager of dat er een exemplaar kan worden toegezonden zonder bijkomende kosten.
 • De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen VASCO GROUP en de Ondernemer, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze algemene verkoopvoorwaarden. In ieder geval zal VASCO GROUP, het initiatief nemen om een nieuwe tekst voor te stellen die in overeenstemming is met het bestaande evenwicht tussen de partijen. Indien de Onderneming geen aanvullingen of wijzigingen voorstelt binnen de maand na ontvangst van dit voorstel, Wordt de voorgestelde tekst geacht te zijn aanvaard door beide partijen.

3. AANBOD

 • De aanbiedingen die via de Webwinkel worden bekendgemaakt, kunnen te allen tijde worden gewijzigd door VASCO GROUP.
 • Het aanbod op de webwinkel van VASCO GROUP bestaat uitsluitend uit accessoires voor Vasco-designradiatoren, vasco-ventilatie, wisselstukken voor Vasco-ventilatie en dergelijke producten van derde-producten.
 • VASCO GROUP besteedt veel aandacht aan de juistheid van de gegevens op haar Webwinkel. Ook de elektronische aanbiedingen worden met de nodige zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Desalniettemin kan VASCO GROUP niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen of onjuistheden en is het verschaffen van juiste informatie slechts een middelenverbintenis. Indien er zich een materiële vergissing heeft voorgedaan, is VASCO GROUP hierdoor niet gebonden.
 • VASCO GROUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beperkte voorraad van haar producten of een tijdelijke onmogelijke levering.

4. PRIJZEN EN BETALING

 • Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen die op de Webwinkel worden vermeld inclusief BTW en verzendingskosten. De prijzen worden steeds vermeld in euro.
 • Valutaschommelingen, verhoging van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve levering van de goederen en/of diensten, geven VASCO GROUP het recht de overeengekomen prijs evenredig te
 • Alle belastingen of heffingen, van welke aard dan ook, welke worden geheven op de prijs of de goederen, evenals transport- en verzekeringskosten, al naargelang het geval, moeten afzonderlijk door de Ondernemer worden betaald.
 • Tenzij anders vermeld, zijn facturen contant betaalbaar.
 • De Ondernemer moet eventuele klachten met betrekking tot facturen binnen de vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de factuur aan VASCO GROUP melden per aangetekende brief, bij gebreke waaraan deze als aanvaard worden beschouwd.

5. LEVERINGSTERMIJN & - VOORWAARDEN

 • De levertermijnen vermeld in de Webwinkel zijn indicatieve levertermijnen. Bij gebrek aan vermelding van leveringstermijnen in de Webwinkel, bedraagt de indicatieve leveringstermijn 15 à 30 dagen na ontvangst van de orderbevestiging.
 • De producten die op de Webwinkel zijn besteld, worden enkel geleverd in België, Nederland en Luxemburg.
 • De aangegeven leveringstijden zijn niet bindend voor VASCO GROUP, en worden alleen verstrekt bij wijze van schatting, zij vormen bovendien geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van VASCO GROUP o.v. de Ondernemer. VASCO GROUP heeft het recht deelleveringen uit te voeren.
 • Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of het order van de Ondernemer, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen VASCO GROUP en de Ondernemer, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van VASCO GROUP, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen
 • Vertraging in de levering kan niet leiden tot annulering van de verkoop of tot betaling van een schadevergoeding aan de Dienovereenkomstig is de Ondernemer door een vertraging in de levering niet ontheven van enige verplichting om goederen te accepteren of te betalen. In het geval van niet-levering van goederen zullen voorschotten die door de Ondernemer zijn betaald door VASCO GROUP worden vergoed, zonder aanvullende rente of andere compensatie.
 • Indien de Ondernemer een andere wijze van verzending verkiest dan die door VASCO GROUP wordt aangeboden, zullen deze kosten voor zijn rekening zijn.

6. KLACHTEN EN RETOUR

 • Klachten
 • Tenzij anders bepaald in specifieke door VASCO GROUP aangeboden garanties, zijn klachten met betrekking tot een tekort, defect of niet-conformiteit (gezamenlijk te noemen "Defect”) van de geleverde goederen alleen geldig indien zij schriftelijk aan VASCO GROUP zijn doorgegeven via het daartoe door VASCO GROUP ter beschikking gestelde formulier, en wel zo snel mogelijk na levering en niet later dan:
  • drie (3) werkdagen na levering van de goederen, voor wat betreft onmiddellijk waarneembare zichtbare Defecten; en
  • drie (3) werkdagen na de datum waarop het Defect ontdekt is, of de datum waarop de Ondernemer het Defect redelijkerwijs behoorde te ontdekken, voor wat betreft alle andere Defecten, maar in geen geval later dan drie (3) maanden na levering van de defecte
 • Tenzij anders bepaald in specifieke door VASCO GROUP aangeboden garanties, is een klacht van de Ondernemer ingevolge artikel 1.1 alleen geldig indien:
  • de klacht binnen de perioden als uiteengezet in artikel 6.1.1 is ingediend, waarna de Ondernemer geacht wordt afstand te hebben gedaan van alle rechten ten opzichte van VASCO GROUP met betrekking tot een Defect van de goederen of de manier waarop VASCO GROUP aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, en
  • de geleverde goederen in dezelfde staat zijn gebleven als bij levering, en
  • de geleverde goederen op de juiste manier en in overeenstemming met het overeengekomen of normale doel gebruikt zijn, en
  • de Ondernemer aan al zijn verplichtingen jegens VASCO GROUP voldaan heeft, en
  • het Defect niet het gevolg is van normale slijtage of gebruik.
 •  VASCO GROUP is niet gehouden tot het accepteren van klachten die het gevolg zijn van een verkeerde montage of het foute gebruik of implementatie van producten.
 • Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken en/of doorverkopen van de door VASCO GROUP geleverde goederen wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende goederen en bevrijdt VASCO GROUP van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform deze algemene
 • Bij klachten m.b.t. Defecten die tijdig en correct aan VASCO GROUP worden gemeld en naar het oordeel van VASCO GROUP gegrond zijn, zal VASCO GROUP naar eigen keuze en inzicht: (1) de Defecte goederen, componenten en/of dienstenprestaties (gedeeltelijk) vervangen; (2) de Defecte goederen en/of componenten herstellen; of (3) een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang van het betreffende De Ondernemer erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge Defecten en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door VASCO GROUP.
 • Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van goederen en/of dienstenprestaties ontheffen de Ondernemer in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen VASCO GROUP en de Ondernemer, de orderbevestiging uitgaande van VASCO GROUP, deze algemene verkoopvoorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

 

 • Retourvoorwaarden
 • Er mogen geen goederen door de Ondernemer worden geretourneerd, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van VASCO

 

 • Ontvangst en registratie van een schriftelijke melding van een klacht en/of aanvraag van retour
 • Voor het melden van klachten en/of de aanvraag van een retour, bestaat er een online standaardformulier (Zie Dienst-na-verkoop-zakelijk). VASCO GROUP neemt enkel deze klachten en aanvragen tot retour in behandeling, die via het standaardformulier worden Dit document kan te allen tijde opgevraagd worden bij een medewerker binnendienst verkoop van VASCO GROUP. Op dit standaardformulier dienen de volgende gegevens verplicht ingevuld te worden:
  • Contactgegevens Ondernemer
  • Origineel order- of factuurnummer
  • Artikelomschrijving met type, maten, kleur en aansluiting
  • Duidelijke omschrijving van het probleem (enkel ingeval van klachten)
  • Foto’s in JPG-bestand met opnamedatum, met name detailfoto van zichtbare schade en positiefoto van product in geval van

 

 •  Informeren van de Ondernemer
 • Na interne beoordeling van de klacht en/of retouraanvraag wordt de Ondernemer geïnformeerd omtrent de al dan niet aanvaarding van de klacht en/of
 • Na ingave in het interne systeem, al naargelang het een klacht of aanvraag tot retour betreft:
  • wordt de Ondernemer per e-mail geïnformeerd omtrent de vervanging, dan wel herstelling van de Defecte goederen;
  • worden de retourvoorwaarden nogmaals gecommuniceerd aan de Ondernemer.

 

 • Afhandeling klacht
 • Bevestiging van de herlevering
 • Bevestiging van de retouropdracht a.v. een vervanging/herstelling bij VASCO GROUP

 

 •  Behoudens andersluidende overeenkomst tussen VASCO GROUP en de Ondernemer, staat de Ondernemer in voor het retourneren van de goederen die werden goedgekeurd voor retour door VASCO GROUP en de kosten daarvan.

                                                                                                                                  

7. GARANTIEMODALITEITEN

 • VASCO GROUP-producten stemmen essentieel overeen met de technische specificaties en karakteristieken zoals beschreven in de Webwinkel en technische documentatie. VASCO GROUP garandeert een conforme levering met uitdrukkelijk voorbehoud voor geringe kleur- en kwaliteitsafwijkingen. Kleurovereenstemming kan enkel gegarandeerd worden bij een gelijktijdige bestelling. De maten en afmetingen in de Webwinkel zijn “circa”-maten. Kleine maatafwijkingen alsook veranderingen in vorm en uitzicht van een model zijn mogelijk en behouden wij ons uitdrukkelijk voor. Voor producten van derde-producenten garandeert VASCO GROUP enkel overeenstemming met de door de derde-producent opgestelde specificaties en karakteristieken, doch kan VASCO GROUP niet instaan voor de correctheid en volledigheid daarvan.
 • De garantie is enkel geldig voor fabricagegebreken.
 • Tenzij anders bepaald, geldt voor de goederen een garantieperiode van 2 jaar vanaf de facturatiedatum van VASCO GROUP aan de Bij ontbreken van een facturatiedatum neemt de garantietermijn een aanvang op 1 januari van het productiejaar, dan wel de effectieve productiedatum al naargelang de vermelding. Deze garantietermijn geldt niet voor verbruiksgoederen (dit zijn goederen die regelmatig dienen te worden vervangen, m.a.w. goederen met een kortere levensduur, zoals bijvoorbeeld filters).
 • De Ondernemer kan enkel aanspraak maken op voormelde fabrieksgarantie, indien:
  • De goederen worden aangewend in normale omstandigheden en zijn geïnstalleerd conform de instructies in de handleiding en volgens de regels van de kunst;
  • er geen aanpassingen aan de producten uitgevoerd werden;
  • er correct gebruik gemaakt wordt van het product en het op de juiste wijze wordt geïmplementeerd;
  • de goederen in een geschikte omgeving werden gebruikt;
  • de gebreken niet het gevolg zijn van normale slijtage of gebruik.  

Procedure 

 • Om zich te kunnen beroepen op de garantie dient de Ondernemer VASCO GROUP binnen drie (3) werkdagen vanaf de dag waarop de Ondernemer het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, op de hoogte te brengen van dit gebrek.
 • In voorkomend geval, verbindt de Ondernemer zich ertoe binnen een termijn van drie (3) werkdagen na kennisname van een garantieclaim vanwege een eindgebruiker, deze garantieclaim aan VASCO GROUP over te maken, bij gebreke waarvan de Ondernemer zelf zal instaan voor de garantieverplichtingen, zonder de mogelijkheid van enig verhaal t.o.v. VASCO De Ondernemer verbindt zich ertoe VASCO GROUP alle redelijke bijstand te verlenen bij haar onderzoek van de garantieclaim, onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) door de betreffende goederen aan VASCO GROUP te bezorgen binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe vanwege VASCO GROUP. VASCO GROUP behoudt zich het recht voor de werkzaamheden in het kader van haar garantieverplichtingen t.o.v. de eindgebruiker in onderaanneming door de Ondernemer te laten uitvoeren. De vervanging of herstelling van een onderdeel gedurende de waarborgperiode kan deze periode niet verlengen.
 • VASCO GROUP beslist of een garantieclaim voldoet aan de voorwaarden van de door haar verstrekte garantie en is geenszins gebonden door enige verklaring hieromtrent vanwege de Ondernemer aan de eindgebruiker. 

8.  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • De door VASCO GROUP geleverde goederen blijven haar exclusieve eigendom totdat betaling van de volledige prijs (inclusief kosten, intresten en alle andere toebehoren) door de Ondernemer heeft In het geval van niet-betaling door de Ondernemer op de vervaldatum of indien de Ondernemer enige andere verplichting niet nakomt, of indien VASCO GROUP vermoedt dat de Ondernemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, heeft VASCO GROUP automatisch het recht de goederen op te eisen of in de plaats gestelde goederen of de prijs indien doorverkocht, van rechtswege en op kosten van de Ondernemer. Bij terugontvangst van de goederen, en voor zover deze goederen nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Ondernemer onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van VASCO GROUP om hogere schade te bewijzen.
 • Als de Ondernemer de geleverde goederen doorverkoopt, voordat de volledige prijs (inclusief kosten, intresten en alle andere toebehoren) aan VASCO GROUP zijn betaald of ingeval van enige andere schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt VASCO GROUP automatisch een pandrecht op de gerealiseerde herverkoopprijs, dan wel, op de vordering van de Ondernemer op zijn klant als gevolg van deze
 • De Ondernemer dient steeds al het nodige te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde goederen veilig te Indien derden beslag leggen op deze goederen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Ondernemer verplicht om VASCO GROUP daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

9.      INTELLECTUELE EIGENDOM

 • VASCO GROUP blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde goederen en/of diensten. De Ondernemer garandeert VASCO GROUP dat de door de Ondernemer verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van

 

10.    VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 • VASCO GROUP ontvangt persoonsgegevens van de Ondernemer en verbindt zich ertoe deze enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • De Ondernemer erkent en aanvaardt dat VASCO GROUP deze persoonsgegevens in dit kader en met dit doel doorgeeft aan de met haar verbonden
 • De Ondernemer erkent en aanvaardt dat VASCO GROUP deze persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid (Zie Privacy Policy) en de bepalingen en beginselen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de AVG). Dit houdt onder meer in dat VASCO GROUP deze persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelt en deze persoonsgegevens slechts in uitzonderlijke omstandigheden doorgeeft aan
 • Volgens de AVG heeft de Ondernemer steeds het recht op inzage, kopie, bezwaar tegen de verwerking, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking van de toestemming, uitwissing, verbetering en aanvulling van de persoonsgegevens. De Ondernemer kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@vasco.eu. 

11.    AANSPRAKELIJKHEID – FORCE MAJEURE

 • De aansprakelijkheid van VASCO GROUP b.t. de aangekochte goederen, is beperkt tot haar wettelijke verantwoordelijkheden als producent en/of doorverkoper naargelang de omstandigheden.
 • Wanneer de overeenkomst goederen betreft die niet door VASCO GROUP worden vervaardigd, doch enkel door VASCO GROUP worden doorverkocht, kan VASCO GROUP niet worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering en behoren alle klachten en/of schade, andere dan deze met betrekking tot de conformiteit van de levering, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij VASCO GROUP de desbetreffende goederen heeft De Ondernemer heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes:
  • de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan VASCO GROUP aanbiedt;
  • een absoluut maximum van één (1) jaar na levering van de respectievelijke goederen en/of dienstenprestaties.

Indien de Ondernemer VASCO GROUP tijdig en correct, in conformiteit met deze algemene verkoopvoorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering, zal VASCO GROUP deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- of schadeprocedure fungeert VASCO GROUP enkel als tussenpersoon tussen de Ondernemer en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van VASCO GROUP blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Ondernemer, zonder dat VASCO GROUP op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade.

 • De aansprakelijkheid van VASCO GROUP is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is voor het overige beperkt tot haar zware of opzettelijke fout, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag, of (2) het bedrag van de uitkering van de door VASCO GROUP aangegane verzekeringspolissen.
 • VASCO GROUP is niet aansprakelijk voor (i) door de Ondernemer, doorverkoper, eindgebruiker of enige derde veroorzaakte schade, (ii) schade die het gevolg is van het in gebreke blijven van de Ondernemer, doorverkoper en/of eindgebruiker, (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte goederen, (iv) schade aan aangekochte goederen die de Ondernemer heeft trachten te wijzigen of indien de Ondernemer componenten heeft gebruikt die niet voldoen aan de parameters zoals voorzien door VASCO GROUP, (v) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Ondernemer, diens personeelsleden of medewerkers, de doorverkoper en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de gebruikershandleiding die bij de goederen wordt geleverd, (vi) evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de Ondernemer, doorverkoper en/of eindgebruiker werd overhandigd door de Ondernemer, leverancier(s) en/of producent(en) van de aangekochte goederen en/of enige andere
 • VASCO GROUP is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of productieverlies, milieuschade of eventuele andere gevolg- of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke door de Ondernemer of derden geleden. Voorts is VASCO GROUP niet aansprakelijk voor door haar agenten, onderaannemers of enige andere derde veroorzaakte schade.
 • VASCO GROUP is niet aansprakelijk voor vertragingen in de prestatie of het niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht of hardship. Onder overmacht en hardship wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): productieonderbrekingen, bevoorradingsproblemen, tekorten aan grondstoffen, arbeidskracht, energie en transport, of vertragingen in transport, valutaschommelingen, verhoging van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, mobilisatie, oorlog, ziekte, ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, welke VASCO GROUP zelf of haar leveranciers treffen. 

12.    TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • Op alle relaties tussen VASCO GROUP en de Ondernemer is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 • De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Geschillen tussen VASCO GROUP en de Ondernemer worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van de zetel van VASCO