Privacybeleid

Uw privacy is van essentieel belang voor Vasco Group.

Met deze privacy verklaring informeren we u graag over hoe wij, ondergetekenden, de verschillende juridische entiteiten die deel uitmaken van Vasco Group, met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Vasco Group verzamelt, alsook over de wijze waarop Vasco Group deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is van toepassing op alle (commerciële) relaties tussen Vasco Group en haar klanten, eindklanten, prospecten en business partners (inclusief wat betreft het gebruik van onze website https://www.vasco-group.eu (hierna genoemd de “Website”) en onze webwinkel [link toevoegen] (hierna genoemd de ‘Webwinkel’)).

Vasco Group tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, alsook de huidige en toekomstige nationale wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Vasco Group, bijvoorbeeld door uw bezoek aan de Website, het gebruik van de Webwinkel, het gebruik van de diensten van Vasco Group, de aankoop van onze producten, uw inschrijving voor één van onze nieuwsbrieven, uw bezoek aan een Vasco Group stand op een beurs of uw deelname aan events van Vasco Group verwerken wij deze gegevens conform deze Privacy Verklaring.

Gelieve deze Privacy Verklaring voor wat betreft uw gebruik van de Website en de Webwinkel te lezen in samenhang met onze cookie policy.

1. Soorten persoonsgegevens

Vasco Group verzamelt en verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Adres (leveringsadres/facturatieadres)
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Fax nummer
 • Functie
 • Geslacht
 • Klantnummer
 • Accountnaam (indien u onze offertetool of Climate Control App gebruikt)
 • Betaalgegevens
 • Overige business card gegevens
 • Geboortedatum (uitzonderlijk)
 • Overige persoonsgegevens die nodig zijn om specifieke dossiers te behartigen (zoals foto’s, vloerplannen, verslagen van bezoeken, etc.)
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig meegedeeld aan Vasco Group zoals gegevens over vrijetijdsbesteding, burgerlijke staat, etc.

Vasco Group verzamelt tevens automatisch anonieme informatie over uw gebruik van onze Website en Webwinkel. Zo zal Vasco Group, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen van de Website en Webwinkel u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt en via welke website u toegang kreeg tot de Website en Webwinkel. Wij kunnen u echter niet identificeren op grond van deze gegevens, maar kunnen op basis hiervan statistieken opmaken over het gebruik van de Website en Webwinkel.(Zie onderstaande Cookie Policy)

2. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Een bezoek aan de Website
 • Offerte-aanvragen
 • Het gebruik van de Webwinkel
 • Een samenwerking of (in)directe contractuele relatie met Vasco Group
 • Correspondentie met Vasco Group (bijv. via het contactformulier op onze Website)
 • De creatie van een account (bijv. voor onze offerte-tool of Climate Control App of Webwinkel)
 • Een inschrijving op (een van) onze nieuwsbrieven
 • Een inschrijving of deelname aan een event of beurs
 • Een inschrijving of deelname aan een technische training of opleiding
 • Het uitwisselen van business cards
 • Registratie bij het hoofdgebouw
 • De behandeling van een klacht met betrekking tot een product

Bovendien bevatten onze historische databases mogelijks persoonsgegevens, die we in het verleden hebben verkregen van derde partijen. Wij doen ons uiterste best om de verwerking van deze gegevens te vermijden en treffen maatregelen om dergelijke verwerkingen tot het minimum te beperken.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde voor bepaalde diensten (bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website en Webwinkel, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Indien dit het geval is, geven we steeds aan welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn.

3. Gebruik persoonsgegevens

Vasco Group kan uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden gebruiken:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Vasco Group
 • De opmaak en opvolging van offertes
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het behandelen van klachten
 • Beveiliging van (bezoekers aan) Vasco Group
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website en Webwinkel
 • Inschrijvingen voor evenementen
 • Inschrijvingen voor technische trainingen en opleidingen
 • Het verzenden van nieuwsbrieven,
 • Het verzenden van gerichte marketing en promotionele aanbiedingen
 • Statistische doeleinden
 • Het onderhouden van relaties met klanten en prospecten
 • Productontwikkeling
 • Veiligheid en diefstalpreventie

De verwerking vindt enkel plaats, al naargelang het geval, indien:

- de verwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst met Vasco Group of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen,
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Vasco Group rust
 • om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen, of
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vasco Group of van een derde. Welke belangen dit precies betreft, verschilt naargelang de verwerking. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met privacy@vasco.eu. Uiteraard houden wij steeds rekening met uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden en zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, indien uw belangen zwaarder zouden wegen (bijvoorbeeld wanneer u minderjarig bent).

- u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

4. Overdracht persoonsgegevens aan derden

Vasco Group zal uw persoonsgegevens niet overdragen (verkopen of verhuren) aan derden, tenzij u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

In het kader van bovenstaande verwerkingen zal Vasco Group uw persoonsgegevens mogelijks wel verstrekken aan haar leveranciers (vb. mailing service providers, payment providers, softwareleveranciers, IT-partners, transport partners, onderaannemers, advocaten, externe boekhouders, verzekeraars, etc.) en de entiteiten die deel uitmaken van de Vasco Group.

Indien Vasco Group uw persoonsgegevens in dit kader deelt met derden, is de betreffende derde partij steeds verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Vasco Group uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i)wanneer Vasco Group hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een (toekomstige) (gerechtelijke) procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Vasco Group.
 • Wanneer Vasco Group of nagenoeg al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens die Vasco Group heeft verzameld, deel uitmaken van de overgedragen activa.

5. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Indien we uw persoonsgegevens zouden doorgeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die hun woonplaats of zetel hebben in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door middel van een overeenkomst die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ bevat, ofwel (ii) passende waarborgen biedt door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

6. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Vasco Group uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

7. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u als betrokkene over volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Vasco Group wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u één of meerdere van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met privacy@vasco.eu. U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

Voor de goede orde benadrukken we dat deze rechten geen absolute rechten zijn en dat Vasco Group uw verzoek mogelijks niet kan inwilligen omwille van specifieke gegronde redenen.

Ontvangt u ongewenst onze nieuwsbrieven of informatie over de producten van Vasco Group, dan kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals voorzien in elke marketing-e-mail van Vasco Group.

8. Beveiliging persoonsgegevens

Vasco Group verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, of verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Vasco Group zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, in principe (doen) bewaren op servers binnen de EU.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Vasco Group, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid nooit worden gegarandeerd.

9. Update Privacy Verklaring

Vasco Group kan deze Privacy Verklaring updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. We zullen u hierover steeds informeren door middel van een duidelijke melding op onze startpagina.

10. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust, via cookies of andere technologieën informatie over u verzamelt. Vasco Group draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodat u kan oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

11. Contacteer Vasco Group

Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of over de wijze waarop Vasco Group uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u ons contacteren:

- Via e-mail: privacy@vasco.eu

of

- Via post: Vasco Group, Kruishoefstraat 50; 3650 Dilsen; België

Indien u ontevreden bent over de manier waarop Vasco Group deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Vasco Group uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Deze Privacy Verklaring werd op 25/05/2018 ondertekend door volgende entiteiten van Vasco Group:

 1. Vasco Group NV, 3650 Dilsen-Stokkem (België), Kruishoefstraat 50, met BTW nummer BE 0428.107.718,
 2. Vasco BVBA, 3650 Dilsen-Stokkem (België), Kruishoefstraat 50, met BTW nummer BE 0479.567.901,
 3. Vasco Group GmbH, Flugplatz 21,44319 Dortmund (Germany), BTW nummer DE124395941.
 4. Brugman Fabryka Grzejników Sp. z.o.o., Ul. Jaworzyńska 295, 59-220 Legnica (Poland), BTW nummer PL6912121564.
 5. Vasco Group Sp. z.o.o., Ul. Jaworzyńska 295, 59-220 Legnica (Poland), BTW nummer PL6912359171.
 6. Brugman Radiatorenfabriek BV, 7651 AM Tubbergen (Nederland), Boskampstraat 26, BTW nummer NL810253392B01.
 7. Vasco Group Sarl, Bâtiment l’Amiral, 1/5 Rue Jean Monnet, 94130 Nogent-sur-Marne (France), BTW nummer FR24337626352.