Gebruiksvoorwaarden 

1. Gebruiksvoorwaarden 

Deze website wordt beheerd door Vasco Group NV, gevestigd te B-3650 Dilsen, Kruishoefstraat 50 met ondernemingsnummer 0428.107.718, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren (hierna “VASCO”). De website is gericht op gebruikers gevestigd in de Benelux. 

Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch deze Gebruiksvoorwaarden en ziet u af van alle mogelijke claims tegen VASCO, haar verbonden of aanverwante ondernemingen, filialen of werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. 

2. Informatie en inhoud 

Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met VASCO en haar verbonden of aanverwante ondernemingen, filialen, producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciete of impliciete, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend op rechten of intellectuele rechten van derden. 

Hoewel de informatie op deze website te goeder trouw is opgesteld om informatie te verschaffen over VASCO en haar producten en diensten, zal VASCO, haar verbonden of aanverwante ondernemingen, filialen of werknemers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, echter niet beperkt tot rechtstreekse, onrechtstreekse of speciale schade, gevolgschade of incidentele schade die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website (bijvoorbeeld: virussen, beschadigingen aan bestanden, verlies van programma’s of andere gegevens enz.) of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website. 

VASCO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die het gevolg zou zijn van een slechte werking of onbeschikbaarheid van de website. 

VASCO mag te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze Gebruiksvoorwaarden, aan de namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen die op deze website worden gebruikt en aan de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen of aangeboden. U gaat ermee akkoord om de informatie op deze website niet, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, te vervangen of aan te vullen. 

Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van VASCO staan. VASCO, haar verbonden of aanverwante ondernemingen, filialen en werknemers dragen geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites. 

3. Productinformatie 

Deze website bevat informatie over VASCO-producten en producten van derde-producenten. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

De informatie is steeds indicatief en wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. Hoewel deze informatie met de grootste zorg wordt samengesteld, garandeert VASCO niet dat zij juist, actueel en volledig is. 

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Vasco zich inspannen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vasco kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren. 

Deze Gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan de algemene verkoopsvoorwaarden (https://vasco.eu/nl-be/algemene-verkoopsvoorwaarden) van Vasco die van toepassing zijn wanneer u een aankoop verricht via de webshop. 

4. Verstrekte informatie

 Als gebruiker garandeert u dat alle informatie en materiaal dat u via deze website aan VASCO verstrekt geen inbreuk uitmaakt op de rechten of intellectuele rechten van derden en niet anderszins onrechtmatig of onwettig is. U gaat ermee akkoord dat VASCO deze informatie of dit materiaal kan gebruiken. Voor wat betreft verstrekte persoonsgegevens wordt het gebruik door VASCO beheerst door de bepalingen van haar privacy verklaring: https://vasco.eu/nl-be/privacy-policy 

Op bepaalde onderdelen van de website kan de gebruiker zelf informatie plaatsen. VASCO kan deze informatie onmogelijk op voorhand controleren. De gebruiker is als enige en met uitsluiting van VASCO, haar verbonden of aanverwante ondernemingen, filialen en werknemers, verantwoordelijk en aansprakelijk voor dergelijke informatie. VASCO kan te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of schrappingen aanbrengen aan de door de gebruiker verstrekte informatie. 

5. Intellectuele eigendom 

Deze website en de informatie en het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, teksten, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van VASCO of haar verbonden of aanverwante ondernemingen of filialen en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen. Andere producten of bedrijfsnamen die op deze website voorkomen, kunnen de handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. Het is niet toegelaten om dergelijk materiaal of een deel ervan te kopiëren, te wijzigen, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren. Het is wel toegelaten om a) fragmenten uit de informatie of het materiaal op deze website af te drukken of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik, of b) de informatie of het materiaal op deze website te kopiëren met de bedoeling het, niet voor commerciële doeleinden, door te sturen naar individuen voor persoonlijk, louter informatief, gebruik. Dit alles op voorwaarde dat VASCO als bron van informatie en als rechthebbende wordt vermeld en dat die derden ervan op de hoogte worden gesteld dat deze Gebruiksvoorwaarden op hen van toepassing zijn en moeten worden nageleefd. 

Tenzij expliciet en schriftelijk vermeld, zal niets van hetgeen hierin is vervat worden verstaan als het verlenen van een licentie of een recht uit hoofde van enig auteursrecht, merkenrecht of ander intellectueel eigendomsrecht in verband met dergelijke informatie, gegevens, producten of diensten. 

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken 

Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van de website worden uitsluitend voorgelegd en beslecht door de rechtbanken van Tongeren (België).

 

Contactgegevens VASCO:

Vasco Group NV

Kruishoefstraat 50

3650 Dilsen

België

T: +32 (0)89 79 04 11

F: +32 (0)89 79 05 00

E-mailadres: info@vasco.eu

Ondernemingsnummer: BE 0428.107.718